SKLEPU INTERNETOWEGO KALMWITHKAVA.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep kalmwithkava.pl w ramach serwisu dostępnego w domenie kalmwithkava.pl (zwanego dalej „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Nakamals sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-688), os. Sobieskiego 26/78, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000801158, zwanego dalej ,,Sklepem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
  1. adres internetowy – http:// kalmwithkava.pl
  2. e-mail – kontakt@kalmwithkava.pl
  3. telefon – +48 530 862 579
  4. adres korespondencyjny – Nakamals sp. z o.o., os. Sobieskiego 26/78 60-688 Poznań.
 4. W celu korzystania z serwisu kalmwithkava.pl , składania zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu bez logowania przez Klienta.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.kalmwithkava.pl , prowadzący sprzedaż produktów na odległość;
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący we własnym imieniu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania produktów oferowanych przez Sklep.

§ 3 Klienci

 1. Klientami Sklepu kalmwithkava.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

3. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.

§ 4 Korzystanie ze Sklepu

 1. W Sklepie publikowane są informacje o plakatach oraz innych dekoracjach wnętrz, w tym o ich cenie i możliwości ich zakupu.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę.

§ 5 Składanie zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
  1. dodać do koszyka produkt,
  2. wskazać adres do przesyłki wraz z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu,
  3. wskazać rodzaj dostawy,
  4. wybrać metodę płatności,
  5. zatwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu,
  6. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji,
  7. a następnie dokonać zakupu poprzez użycie przycisku ,,Kupuje i płacę”.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W celu wyjaśnienia wątpliwości Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem.
 5. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 oraz ust. 4, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 6. W przypadku gdy części produktów objętych zamówieniem nie jest dostępna Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta, który może całkowicie anulować zamówienie lub zlecić realizację dostępnej części zamówienia.
 7. Klient otrzymuje zakupiony towar wraz odpowiednim dowodem zakupu, formularzem odstąpienia od umowy oraz pouczeniem w zakresie przysługujących mu praw, za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy. Formularze stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer zamówienia oraz adres korespondencyjny, które są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 9. W sprawie wystawienia faktury VAT do zamówienia uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: invoices@kalmwithkava.pl.

§ 6 Płatność

 1. Sklep oferuje możliwość dokonania zapłaty korzystając z usług pośrednika płatności tj. serwisu tpay.pl, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Święty Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357;
 2. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do realizacji. Zastrzega się – w przypadku płatności za pośrednictwem operatora płatności – że link umożliwiający dokonanie płatności wygaśnie po upływie wskazanego terminu.
 3. Brak dokonania zapłaty w terminie, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym poczytuje się jako rezygnację przez Klienta ze złożonego zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 7 Dostawa

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży jest miejsce, w którym zamówienie zostanie odebrane (a w razie wątpliwości miejsce, w którym zamówienie powinno zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Zamówiony towar wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia.
 3. Przesyłki wysyłane na adres w Polsce dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska Sp.z.o.o oraz InPost S.A. Klient może skorzystać z:
  1. dostawy do wybranego paczkomatu InPost na terenie Polski;
  2. dostawy pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 4. Koszt płatnej dostawy, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym lit. ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia – w zależności od wagi zamówionych produktów – na podstawie wbudowanego w mechanizm składania zamówień, o jakim mowa w § 5.
 5. Koszt płatnej dostawy, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym lit. b jest doliczany do wartości zamówienia.
 6. Koszt przesyłki wskazany ustępach 4 i 5 nie dotyczy przesyłek zagranicznych, co do których:
  1. Sklep uprawniony jest do sprzedaży produktów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane do obrotu we wszystkich pozostałych państwach członkowskich na zasadach wzajemnego uznawania oraz swobodnego przepływu towarów.
  2. Ze względu na odmienne regulacje państw członkowskich dotyczące statusu produktu kava kava w indywidualnych przepisach krajowych, Klient zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzić status towaru kava kava w kraju, który Klient wskazał jako adres dostawy celem identyfikacji czy produkt kava kava może być przez niego posiadany i używany. Obejmuje to w szczególności formę produktu kava kava jaką zamierza kupić. 
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego przez Klienta towaru do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku zatrzymania przesyłki przez organy danego państwa członkowskiego z tytułu niemożliwości posiadania i używania produktu kava kava na terenie kraju wskazanego przez Klienta jako adres dostawy. 
  4. Klient przy zakupie towaru z wysyłką do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada wiedzę, iż kraj członkowski, który wskazuje jako miejsce dostawy, akceptuje posiadanie i używanie produktu kava kava. Jednocześnie Klient oświadcza, że nie będzie dochodził od Sklepu odszkodowania z tytułu niedostarczenia przesyłki z powodu zatrzymania jej przez organy państwa członkowskiego wskazanego jako adres dostawy przez Klienta w przypadku niemożliwości posiadania i używania towarów kava kava w tym kraju na podstawie przepisów krajów danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
  5. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, w przypadku zamówień składanych z dostawą do innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej jest niezbędnym warunkiem zrealizowania zamówienia przez Sklep.
  6. doręczenie następuje za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska Sp. z o.o.
  7. ich koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia – w zależności od docelowego miejsca dostawy – na podstawie wbudowanego w mechanizm składania zamówień, o jakim mowa w § 5, kalkulatora, prezentującego koszt dostawy na podstawie nazwy Państwa i kodu pocztowego.
 7. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Zamówionego towaru w obecności kuriera, niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sklep.
 8. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie. W takiej sytuacji Sklep zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Zamówionego towaru.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z umową bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości po stronie Sklepu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@kalmwithkava.pl .
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Klienta, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (numer zamówienia oraz datę transakcji), a także przedmiot i przyczynę reklamacji. Kupujący, który korzysta z reklamacji wadliwego towaru, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w sytuacji gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w stosunku do sposobu wskazanego przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Gdy wymiana produktu okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sklep zwrotu tego produktu od Klienta.
 10. Konsument, w przypadku ewentualnego sporu z Sklepem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem:
  1. https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  2. wyszukiwarki właściwych miejscowo dla Konsumenta instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 11. Sklep rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 12. Prawa opisane w niniejszym punkcie są ograniczone wobec Klientów dokonujących zakupów jako przedsiębiorcy.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsument weszła w posiadanie rzeczy. Aby 14 dniowy termin został zachowany, należy złożyć pisemne oświadczenie przed upływem wskazanego terminu.
 2. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu, który dołączany jest przez Sklep do wysłanego produktu, a także którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Nakamals sp. z o.o., os. Sobieskiego 26/78 60-688 Poznań, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument dokonuje zwrotu na własny koszt.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi pełną kwotę otrzymanych od niego płatności.
 6. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób jak sposób zapłaty – chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. Sklep może wstrzymać się od zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy bez śladów jej użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. formularz kontaktowy;
  2. newsletter;
  3. zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient udziela nieodpłatnie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Sprzedawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Przepisy końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego pod zakładką regulamin: https://kalmwithkava.pl /regulamin.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm., z późn. zm.).
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Do transakcji dokonanych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 6. Wszelkie kwestie sporne za zgodą Konsumenta, rozwiązywane są na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej właściwym dla siedziby Sklepu.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem: 1 września 2019 r.